Ylläsjärven Valokuitu Logo

Sopimusehdot

Yleiset sopimusehdot kuituyhteydelle

 1. OSAPUOLET
 2. a) Osuuskunta Ylläsjärven Valokuitu (jäljempänä ”Osuuskunta”)
  b) Yksityis- ja yritysasiakas tai muu yhteisö, joka solmii Osuuskunta Ylläsjärven Valokuidun kanssa kuituliittymäsopimuksen (jäljempänä ”Asiakas”)
  c) Yhdessä ”Osapuoli” tai ”Osapuolet” asiayhteyden mukaan
 3. MÄÄRITELMÄT

Näissä sopimusehdoissa seuraavilla isoilla alkukirjaimella kirjoitetuilla määritelmillä on seuraavat merkitykset, paitsi jos asiayhteydessä on nimenomaisesti toisin sanottu tai ilmaistu:
2.1 ”Ehdot”, nämä sopimusehdot.
2.2 ”Kuituyhteys” tai ”Yhteys”, Kuituverkolla aikaan saatu tiedonsiirtoyhteys. ”Kuituverkko” tai ”Verkko” on tiedonsiirtämiseen tarkoitettu valokuitukaapelin muodostama yhtenäinen verkko. ”Valokuitu” on erittäin ohut, lasista valmistettu johdin, jota pitkin signaali siirtyy valon muodossa. Kuituverkolla voidaan tässä sopimuksessa tarkoittaa myös langatonta tiedonsiirtojärjestelmää tai edellä mainittujen yhdistelmää.2.3 ”Kuituliittymäsopimus” tai ”Sopimus”, sopimus, jolla Osuuskunta ja Asiakas sopivat kuituyhteyden rakentamisesta Asiakkaan omistamalle kiinteistölle sekä kuituyhteyden käyttämisen ehdoista. Nämä sopimusehdot tulevat osaksi Sopimusta.
”Palvelusopimus”, Osuuskunta Ylläsjärven Valokuitu tarjoaa kuituyhteyden avoimella palveluvalinnalla, jolloin Asiakas itse valitsee palveluntarjoajan, jolta ostaa haluamansa internetpalvelut.2.5 ”Liittymismaksu”, Asiakkaan Kuituverkkoon liittymisestä maksama kertasuoritus. ”Kuukausimaksu”, Asiakkaan Osuuskunnalle kuukausittain tai muun sovitun maksuaikataulun puitteissa maksama maksu.

 1. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN, SYNTYMINEN JA VOIMASSAOLO

3.1 Yleistä
Näitä Ehtoja sovelletaan Osuuskunnan Kuituyhteys-toimituksiin Asiakkaille sekä Yhteyden käyttämiseen. Nämä Ehdot tulevat voimaan Asiakkaan ja Osuuskunnan solmiessa Sopimuksen. Osuuskunta solmii Sopimuksen ensisijaisesti kiinteistön omistajan kanssa. Osuuskunta voi tehdä Sopimuksen myös kiinteistön haltijan kanssa, kiinteistön omistajan kirjallisella suostumuksella. Sopimus syntyy Osapuolten allekirjoituksin, jolloin nämä Ehdot tulevat osaksi Sopimusta. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas sitoutuu noudattamaan Osuuskunnan antamia tarkoituksenmukaisia ohjeita sopimuksen kohteena olevaan Yhteyteen liittyen.
3.2 Osuuskunta Ylläsjärven Valokuidun tehtävä
Osuuskunnan tehtävä on ylläpitää Kuituverkkoa. Asiakas hankkii tarvitsemansa Internet-palvelut ja sisällöt haluamiltaan palveluntarjoajilta ja vastaan niihin liittyvistä maksuista yksin.

 1. HINNAT JA LASKUTUS

4.1 Hinnoista päättäminen
Kulloinkin voimassa olevasta hinnastosta ja hintojen muutoksista päättää Osuuskunnan hallitus.
4.2 Liittymismaksu
Liittymismaksu maksetaan yhdessä tai useammassa erässä liittymäsopimuksen allekirjoituksen jälkeen.
4.3 Kuituyhteyden kuukausimaksu
Asiakas maksaa Osuuskunnalle Kuituliittymän kuukausimaksua voimassaolevan hinnaston mukaisesti. Kolmannelta osapuolelta tilattavista palveluista ja niiden maksuista Asiakas huolehtii kokonaisuudessaan itse. Asiakas on velvoitettu maksamaan kuukausimaksua, vaikka Kuituliittymää ei rakentamisen jälkeen otettaisikaan käyttöön. Kuukausimaksu on kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen.
4.4 Muut maksut
Lisäksi Osuuskunnalla on oikeus periä muita Yhteyden toimittamiseen liittyviä maksuja, kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Osuuskunnalla on oikeus periä voimassaolevan hinnaston mukainen maksu Yhteyden uudelleen- avaamisesta keskeytyksen jälkeen, jos keskeytys on johtunut Asiakkaasta tai Asiakkaan vastuulla olevasta syystä.
4.5 Laskutus
Lasku on maksettava viimeistään eräpäivänä. Viivästyneestä tai puutteellisesti maksetusta laskusta Osuuskunnalla on oikeus periä korkolain mukaista viivästyskorkoa sekä asianmukaiset maksukehotusmaksut.

 1. PALVELUN TOIMITUS

5.1 Yleistä
Osuuskunta toimittaa Kuituliittymän parhaaksi katsomallaan tavalla, täyttäen ne vaatimukset, jotka Osapuolet ovat liittymäkohtaisessa Sopimuksessa sekä näissä Ehdoissa sopineet. Osuuskunta voi käyttää alihankkijoita sekä Kuituliittymän että palveluiden toimittamiseen ja tuottamiseen. Kuituliittymä toteutetaan valokuidulla, joka tuodaan Osuuskunta Ylläsjärven Valokuidun tai sen yhteistyökumppanin runkoverkosta Asiakkaan tontin rajalle ja siitä asiakkaan kustannuksella rakennuksen seinälle. Kuituyhteys voi tarkoittaa myös langatonta tiedonsiirtojärjestelmää tai edellä mainittujen yhdistelmää. Tästä on kuitenkin aina sovittava erikseen Asiakkaan kanssa.
5.2 Toimitusaika ja palvelun toimittaminen
Palvelu katsotaan toimitetuksi, kun Osuuskunta on omalta osaltaan tehnyt palvelun käyttöönottamiseksi tarpeelliset toimenpiteet.
5.3 Asiakkaan myötävaikutus, toimituksen edellytykset ja urakkarajat
Osuuskunnalla on velvollisuus antaa ohjeita Asiakkaalle palvelun toimittamisen edellytyksistä. Asiakkaalla on velvollisuus myötävaikuttaa palvelun toimittamiseen ja huolehtia laitteiden ja muiden hänen vastuulleen kuuluvien seikkojen hankinnasta ja asennuksesta sekä niihin liittyvistä töistä. Kiinteistön alueella sijaitsevien kaapeleiden tms. näytöstä vastaa Asiakas. Asiakas antaa Osuuskunnalle maankäyttöoikeuden Kuituverkon rakennustöiden, sekä mahdollisten ylläpito- ja huoltotöiden osalta. Koska rakennettava Kuituverkko on Osuuskunnan omistama ja hallinnoima, syntyy siitä kiinteistölle pysyvä rasite. Asiakas vastaa rakennusaikaisen ja ylläpitotoimien aikaisten töiden tarvitseman sekä tiloihinsa tulevien Kuituverkon laitteiden sähköstä ja sähkön käyttökuluista. Asiakkaan tulee järjestää esteetön pääsy tarvittaviin tiloihin ja Kuituverkon osiin rakentamisen sekä ylläpito- ja huoltotöiden ajaksi. Osuuskunta ei maksa vuokraa tai muita korvauksia Kuituyhteydelle osoitetuista tiloista, pääsystä tiloihin tai pääsyn järjestämisestä tiloihin. Osuuskunnan Kuituverkon rakennustöiden urakkarajana toimii kytkentöjen osalta kuitupääte ja maanrakennustöiden osalta tontin raja. Osuuskunta toimittaa Asiakkaille tarvittavat Kuituverkkoon kuuluvat osat. Toimitukseen eivät kuulu läpivienti kiinteistöön, kiinteistön sisäverkko tai kiinteistön sisäverkkoon liitettävät muut laitteet. Asiakkaan vastuulla on määritellä sopiva paikka läpiviennille, läpiviennin tekeminen tai teettäminen Osuuskunnan antamien ohjeiden mukaisesti.5.4 Mahdolliset Kuituverkkoon liittymisen esteet
Osuuskunta varaa oikeuden purkaa Sopimuksen, mikäli kiinteistön liittämiselle Kuituverkkoon todetaan olevan sen sijainnista, kaapelipituuksista, maastosta, korkeasta rakentamiskustannuksesta tai muista syistä johtuvia kohtuuttomia esteitä.

 1. OMISTUSOIKEUS

Valokuitukaapeli ja kaikki muut Osuuskunnan toimittamat laitteet ja tarvikkeet ovat yksin Osuuskunnan omaisuutta aina kiinteistön ulkoseinään saakka. Liittymismaksun, kuukausimaksun tai minkään muun maksun suorittaminen ei tuota Asiakkaalle omistusoikeutta Kuituverkkoon tai sen osiin. Omistusoikeus säilyy Osuuskunnalla Sopimuksen päättymisen jälkeenkin. Asiakkaalla on velvollisuus säilyttää Kuituverkon kaikki osat kiinteistöllä koskemattomana Sopimuksen voimassaolon päätyttyäkin ja Osuuskunnalla säilyy oikeus ylläpitää korvauksetta kiinteistön alueelle sijoitettua Kuituverkkoa ja sen osia.

 1. KUITULIITTYMÄN KÄYTTÄMINEN

7.1 Yleistä
Kuituliittymän käyttäjän tulee noudattaa aina hyvää Internet-tapaa, Suomen lakia, Osapuolten välistä Sopimusta ja näitä Ehtoja.7.2 Palvelujen käyttövälineet
Asiakas vastaa laitteiden ja ohjelmistojen hankinnasta, asennuksesta ja käyttöönotosta sekä niiden tietoturvasta, suojaamisesta ja päivittämisestä. Asiakas vastaa myös kiinteistön sisäjohtoverkosta ja siihen liittyvistä töistä sekä lisäturva- ja suojausjärjestelmien hankinnasta laitteilleen ja ohjelmistoilleen. Asiakas vastaa siitä, että muut kuin Osuuskunnan vastuulla olevat laitteet sekä ohjelmat ovat hyväksyttyjä, toimintakuntoisia sekä lain ja säännösten mukaisia. Asiakaan tulee varmistaa, ettei Kuituyhteydessä käytettävistä laitteista, ohjelmistoista tai muusta Yhteyden käyttämisestä aiheudu haittaa tai vahinkoa Osuuskunnan Kuituverkon toiminnalle tai sen muille käyttäjille. Osuuskunta voi kytkeä Kuituliittymän irti jos Asiakkaalla on laitteita tai asennuksia, jotka häiritsevät Kuituverkon käyttöä tai muita käyttäjiä tai Asiakas on tuomittu tietoliikenteen häiritsemisestä muussa verkossa.7.3 Maksujen laiminlyönti
Osuuskunta voi kytkeä Kuituliittymän irti jos Asiakas on maksukehotuksesta huolimatta laiminlyönyt erääntyneen maksun7.4 Muut syyt
Osuuskunta voi kytkeä Kuituliittymän irti jos Kuituliittymäsopimukseen annetut tiedot ovat virheelliset tai muusta erityisen merkittävästä syystä Osuuskunnan hallituksen niin erikseen päättäessä.

 1. VASTUUT JA VASTUUNRAJAUKSET

8.1 Palvelusopimukset
Osuuskunta ei ole mitenkään osapuoli tai vastuussa Asiakkaan ja internet-palveluja tarjoavan yrityksen välisessä Palvelusopimuksessa.
8.2 Laitteet ja ohjelmistot
Osuuskunta ei vastaa näiden Ehtojen kohdassa 7.2 tarkoittamien Asiakkaan itse hankkimien ja käyttämien välineiden, laitteiston ja ohjelmistojen toimivuudesta tai niiden yhteensopivuudesta Asiakkaan käyttämien palveluiden kanssa.
8.3 Asiakkaan yhteystiedot
Asiakkaan on toimitettava Osuuskunnalle, sen vaatimat yhteys- ja muut pyydetyt tiedot. Näitä tietoja ovat ainakin Asiakkaan nimi-, osoite-, sähköpostiosoitetiedot – ja Asiakasta mahdollisesti edustavan henkilön tiedot. Asiakkaan on varmistuttava antamiensa tietojen oikeellisuudesta. Asiakkaan on ilmoitettava viipymättä Osuuskunnalle yhteystietojen tai muiden tarpeellisten tietojen muutoksista. Osuuskunnalla ei ole velvollisuutta selvittää Asiakkaan ajantasaisia yhteystietoja, jos se vaatii selvitystyötä vähäistä enemmän. Mikäli Osuuskunnan toimittama häiriökorjaus viivästyy virheellisten tietojen vuoksi tai siksi, että Asiakas on laiminlyönyt muuttuneiden tietojen ilmoittamisen, vapautuu Osuuskunta kaikista korvausvelvoitteista.
8.4 Asiakkaiden vastuiden ja velvollisuuksien voimassaolo
Asiakkaan vastuut ja velvollisuudet ovat voimassa siihen saakka, kunnes Sopimus on päättynyt näiden Ehtojen kohdan 12. mukaisesti. Asiakas on vastuussa siitä, että Osuuskunnan asentamaa Kuituyhteyttä ei muuteta, eikä sitä tai sen osia vahingoiteta.

 1. KORVAUSVELVOLLISUUDET

Mikäli Asiakas vahingoittaa Kuituverkkoa tai sen osia tai häiritsee Kuituverkon toimintaa, on Asiakas velvollinen korvaamaan Osuuskunnalle kaikki vahingosta tai häiriöstä aiheutuneet vahingot ja kustannukset.

 1. KUITUVERKON KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN

Osuuskunnalla on oikeus keskeyttää tilapäisesti, ilman asiakkaan suostumusta, kaikkien Kuituliittymien ja palvelujen käyttö määriteltynä ajanhetkenä tai pakottavissa tapauksissa välittömästi kokonaan tai osittain ainakin seuraavista syistä: – Osuuskunnan Verkon rakentamista tai Verkon ja/tai palvelujen toimivuuden ylläpitoa ja varmistamista varten
– Kunnossapitoa varten
– Tietoturvan vuoksi
– Tietoliikenteen turvaamiseksi
– Jos lait, asetukset, viranomaisten määräykset, ohjeet tai lausunnot tätä edellyttävät.
Osuuskunta pyrkii tekemään keskeytyksen Asiakasta mahdollisimman vähän haittaavalla tavalla, mahdollisimman vähän haittaavana ajankohtana, sekä tiedottamaan asiakasta keskeytyksestä mahdollisimman tehokkaasti etukäteen.

 1. LIITTYMÄN SIIRTO – OIKEUS

Kun kiinteistö luovutetaan, Kuitusopimus ja siihen perustuva Liittymismaksu siirretään luovutuksensaajalle. Asiakas ilmoittaa kirjallisesti Osuuskunnalle, kun hän on sopinut kiinteistön luovutuksesta. Asiakas sitoutuu sisällyttämään luovutuskirjaan ehdon, jonka nojalla Asiakkaan Sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia voimassa olevan Sopimuksen ehtoja, mukaan lukien nämä Ehdot. Luovutuksensaaja tulee Sopimuksen Osapuoleksi, kun Osuuskunta on hyväksynyt Sopimuksen siirron. Osuuskunta ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että Liittymismaksu on maksettu ja muut Sopimuksen ehdot on täytetty tai uusi asiakas on ottanut edellä mainitut velvoitteet vastatakseen. Siirto-oikeus on kiinteistökohtainen. Selvyyden vuoksi todetaan, että Kuituliittymää ei voi siirtää kiinteistöltä toiselle.

 1. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLO, IRTISANOMINEN, SIIRTÄMINEN JA PURKAMINEN

12.1 Sopimuksen irtisanominen
Sopimus on voimassa toistaiseksi. Sopimus on irtisanottavissa, molemmin puolin, kolmen (3) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Sopimuksen irtisanomisesta huolimatta Asiakkaalla säilyy näiden Ehtojen kohdan 4.3 tarkoittama velvollisuus suorittaa kuukausimaksua kahden (2) vuoden määräajan liittymän rakentamisesta lukien.12.2 Tilapäinen irtisanominen
Kuituliittymän käytön tilapäinen irtisanominen on mahdollista ja siihen sovelletaan Osuuskunnan voimassa olevaa hinnastoa. Tilapäisen irtisanomisen kyseessä ollessa, irtisanomisesta huolimatta, Asiakkaalla säilyy näiden Ehtojen kohdassa 4.3 tarkoitettu kuukausimaksun maksuvelvoite.12.3 Sopimuksen purkaminen
Asiakas saa purkaa Sopimuksen päättymään välittömästi Osuuskunnan olennaisen ja toistuvan virheen tai viivästyksen vuoksi. Osuuskunta saa purkaa Sopimuksen, jos Asiakas rikkoo olennaisesti Sopimusta tai näitä Ehtoja, eikä ole huomautuksesta huolimatta korjannut menettelyään.12.4 Osuuskunnan siirto-oikeus
Osuuskunnalla on oikeus siirtää Sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle, jolle Sopimuksen tarkoittama liiketoiminta siirtyy.12.5 Saatavien siirto-oikeus
Sopimukseen perustuvat saatavat voidaan siirtää kolmannelle. Kun Asiakas on saanut saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen, voi hän suorittaa maksut vain siirronsaajalle.

 1. YLIVOIMAINEN ESTE

Osapuolet vapautuvat sopimuksen mukaisista velvoitteistaan, vastuistaan sekä velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen ja niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen täyttämisen estävä, Sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on Osapuolista riippumaton ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää eikä voittaa. Ylivoimaisia esteitä ovat esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen osapuolen aiheuttama kaapelivaurio tai jokin muu vaikutuksiltaan vastaava ja Osapuolista riippumaton syy. Ylivoimaisen esteen jatkuessa yli kaksitoista (12) kuukautta on kumpikin Osapuoli oikeutettu Sopimuksen purkamiseen.

 1. OSUUSKUNNAN ILMOITUKSET

Osuuskunta toimittaa Asiakkailleen ilmoituksia ja tiedotuksia joko postitse, facebook-sivuillaan tai sähköpostitse tai internet-sivuillaan. Kaikki häiriö- ja muutostilanteita koskevat tiedotteet toimitetaan kulloinkin nopeinta tapaa käyttäen, kuitenkin aina sähköpostitse ja facebook-sivulla ja internet-sivulla. Asiakas vastaa näiden Ehtojen kohdan 8.4. mukaisesti siitä, että Osuuskunnalla on käytössään ajantasaiset Asiakkaan yhteystiedot.

 1. SOPIMUSASIAKIRJOJEN SOVELTAMINEN

Sopimusasiakirjoja sovelletaan asiakirjojen ristiriitatilanteessa seuraavasti.

 1. Asiakaskohtainen Kuituliittymä-sopimus,
 2. voimassa oleva hinnasto ja
 3. nämä sopimusehdot.

Mikäli erimielisyyksiä ei saada sovittua neuvotteluteitse, ne ratkaistaan Lapin käräjäoikeudessa.